loja@pontorosa.pt  |    22 321 4585 (9h30-13h / 14h-18h)